Nie trafiło na prezydenta, ale dostałem odpowiedź z odpowiedniego wydziału. Potwierdzili, że kapliczka to obiekt budowlany/obiekt małej architektury.

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury

Ustawa o drogach publicznych:
Art. 43. 1.
 Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Rodzaj drogi – W terenie zabudowy – Poza terenem zabudowy

Autostrada – 30 m – 50 m
Droga ekspresowa – 20 m – 40 m
Droga ogólnodostępna:
a) krajowa – 10 m – 25 m
b) wojewódzka, powiatowa – 8 m – 20 m
c) gminna – 6 m – 15 m

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Podsumowując:
jest to droga gminna, a teren jest zabudowany, tzn. 6 metrów od drogi i więcej nie muszę nic zgłaszać i nikogo nie trzeba bytać o zdanie. Jakbyśmy koniecznie chcieli bliżej, to trzeba zawracać głowę prezydentowi.